Thêm chính sách cửa hàng

Bạn có thể thêm hoặc tạo các chính sách sau cho cửa hàng Shopify:

  • Chính sách hoàn tiền
  • Chính sách quyền riêng tư
  • Điều khoản dịch vụ
  • Chính sách vận chuyển
  • Thông báo pháp lý

Bạn có thể sử dụng HTML trong nội dung chính sách của cửa hàng.

Sau khi thêm, các chính sách này được liên kết trong chân trang của trang thanh toán. Bạn cũng có thể thêm chính sách vào menu trong cửa hàng trực tuyến.

Mặc dù Shopify có thể tạo mẫu, bạn có trách nhiệm tuân thủ chính sách đã đăng. Xem lại chính sách cẩn thận trước khi thêm.