Chính Sách Bảo Mật khi mua sắm tại ROSISPORT.COM

chính sách bảo mật image

Chính Sách Bảo Mật Của Website 

Chính sách bo mt cho bn biết chúng tôi s dng thông tin cá nhân ca bn thu thp được ti trang web này như thế nào.

Xin vui lòng đọc chính sách bo mt trước khi s dng trang web hoc gi bt k thông tin cá nhân nào.

Khi s dng trang web, bn đang chp nhn nhng điu được mô t trong chính sách bo mt.

Nhng điu này có th thay đổi, nhưng bt k thay đổi nào cũng đều s được đăng lên và thay đổi s ch áp dng cho các hot động và thông tin trên cơ s tnh tiến, ch không phi hi t.

Bn nên xem li chính sách bo mt bt c khi nào bn truy cp trang web để đảm bo rng mình hiu các thông tin cá nhân mà bn cung cp s được s dng như thế nào.

Chính sách ca chúng tôi là gi kín thông tin cá nhân nhn được t trang web hoàn toàn bí mt và ch dùng cho mc đích ni b. Chúng tôi s không chia s thông tin cá nhân ca bn vi bt k bên nào khác.

Hãy yên tâm rng chúng tôi tôn trng s riêng tư ca bn và x lý d liu cá nhân ca bn vi s cn trng ti đa.

Thu Thập Thông Tin Cá Nhân Của Bạn

Chúng tôi thu thp các thông tin định danh cá nhân như tên, địa ch bưu đin, địa ch email, s đin thoi, v.v… khi khách truy cp t nguyn gi cho chúng tôi.

Thông tin này ch được s dng để đáp ng yêu cu c th ca bn, tr khi bn cho phép s dng nó theo cách khác, ví d thêm bn vào danh sách gi email ca chúng tôi.

Thông tin chúng tôi thu thp có th bao gm tên, chc danh, tên công ty hay t chc, e-mail, đin thoi và ngày sinh nht ca bn. Chúng tôi có th thu thp mt s thông tin nht định v chuyến thăm ca bn, chng hn như loi trình duyt bn s dng; ngày và thi gian bn truy cp vào trang web; các trang bn truy cp khi m trang web và địa ch trang web mà t đó bn kết ni trc tiếp đến trang web ca chúng tôi.

Thông tin này được s dng để giúp ci thin và qun lý trang web.

Cookie/ Công Nghệ Theo Dõi

Trang web có th s dng cookie và công ngh theo dõi tùy thuc vào các tính năng được cung cp.

Cookie và công ngh theo dõi rt hu ích cho vic thu thp thông tin như loi trình duyt và h điu hành, theo dõi s lượng khách truy cp vào trang web, và hiu biết khách truy cp s dng trang web như thế nào. Cookie cũng có th giúp tùy chnh trang web cho khách.

Không th thu thp được thông tin cá nhân thông qua cookie và công ngh theo dõi khác, tuy nhiên, nếu trước đó bn đã cung cp thông tin cá nhân định danh, cookie có th gn vi các thông tin đó.

Cookie và thông tin theo dõi thu thp được có th được chia s vi bên th ba. Chúng tôi cũng s dng mã tái tiếp th đăng nhp khi khách truy cp xem các trang c th, cho phép chúng tôi đưa ra các qung cáo mc tiêu trong tương lai.

Phân Phối Thông Tin

Chúng tôi x lý tt c d liu khách hàng phù hp vi Pháp lnh d liu cá nhân (Riêng tư) Vit Nam.

Chúng tôi s không bao gi bán, chia s hoc s dng bt k thông tin cá nhân nào bn cung cp cho chúng tôi vì bt k mc đích nào khác hơn là trao đổi vi bn v các sn phm, vic đặt ch hoc thư mi đến các s kin ca chúng tôi.

Chúng tôi có th chia s thông tin vi các cơ quan chính ph hoc các công ty khác h tr chúng tôi trong vic phòng chng gian ln hoc điu tra.

Chúng tôi có th làm như vy khi: 

(1) được pháp lut cho phép hoc theo yêu cu ca pháp lut;

(2) c gng để bo v hoc ngăn chn gian ln thc tế hoc tim năng hoc giao dch trái phép;

(3) điu tra gian ln đó đã xy ra. Các thông tin không được cung cp cho các công ty này vì mc đích tiếp th.

Thông tin cá nhân ca bn được lưu gi an toàn theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Ch các nhân viên, các đại lý và nhà thu được y quyn (người đã đồng ý gi thông tin an toàn và bo mt) có quyn tiếp cn các thông tin này. Tt c email và bn tin t trang web này cho phép bn chn không tiếp tc nhn thư.

Câu Hỏi Liên Quan Đến Chính Sách Bảo Mật

Nếu bn có bt k câu hi, mi quan tâm, hoc ý kiến gì v chính sách bo mt ca chúng tôi, xin vui lòng liên h vi chúng tôi qua form Liên h vi chúng tôi.

Chúng tôi gi quyn thc hin các thay đổi trong chính sách bảo mật khách hàng này. Tt c thay đổi s được phn ánh trên trang web này.

Thời Gian Áp Dụng Chính Sách Bảo Mật

Chính sách này được áp dng xuyên sut thi gian trang web này hot động.